KLASA:  300-01/18-01/0004
URBROJ:  2181/1-05/05-18-0007
Split,  04.06.2018. godine

Na temelju članka 32. i 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“ broj:11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18) i članka 3. „Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021.“ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 35/18),  Župan Splitsko-dalmatinske županije, dana  objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU „PROGRAMA SUSTAVNO GOSPODARENJE  ENERGIJOM NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2018-2021.“

1.      PREDMET:
Predmet ovog javnog poziva je iskazivanje interesa za dobivanje potpora za Projekte sukladno „Programu sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021." („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 35/18) (u daljnjem tekstu: Program) i Pravilniku o provedbi „Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021." („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj:  83/18 (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

2.      KORISNICI:
Korisnici sredstava potpore mogu biti:
Fizičke osobe za:
Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,
Projekt 2: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama,

Općine i gradovi za:
Projekt 3: Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete.

3.      PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
Prihvatljivi troškovi po Aktivnostima (A. naknade energetskim certifikatorima, B. nabava i ugradnja materijala i opreme i C. troškovi projektne dokumentacije i priključka na plinski distribucijski sustav) kao i iznosi sufinanciranja po Projektima su:

A.     Naknade energetskim certifikatorima za Projekt 1 (osim za Mjeru 1.2.)  i  Projekt  2:

Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati trošak naknade energetskim certifikatorima u iznosu do najviše 50% iznosa naknade, odnosno do maksimalnog iznosa od 1.000,00 kn po obiteljskoj kući.
Certifikatori  su dužni provesti prvi energetski pregled obiteljske kuće i izraditi izvješće o istom s preporučenim financijski opravdanim mjerama energetske učinkovitosti, provesti završni energetski pregled nakon provedbe mjera, te izraditi i predati korisniku izvješće o završnom  energetskom  pregledu i  energetski certifikat.

B.        Nabava i ugradnja materijala i opreme,

Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama:
·         Mjera 1.1. - sunčani toplinski pretvarači  (kolektori) za grijanje potrošne vode i/ili prostora
-       Ukupni troškovi opreme i ugradnje sunčevog kolektorskog sustava za grijanje potrošne vode i/ili prostora za kućanstvo iz Projekta 1 biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja sunčanih toplinskih kolektora mora biti najmanje 70%.
·         Mjera 1.2. - fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)
Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja) biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskog modula mora biti -       najmanje 15%.
·         Mjera 1.3.dizalica topline
-       Ukupni troškovi opreme i ugradnje  novog  sustava za obiteljsku kuću s dizalicom  topline  za grijanje  potrošne  vode i/ili prostora  ili za grijanje i hlađenje A energetske  klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2; EER≥3,1),  voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz uvjet GWP2150, bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 30% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 1.4.kotlovi na biomasu
-       Ukupni troškovi opreme i ugradnje  novog  sustava  s kotlom  na drvnu  sječku/pelete  ili s pirolitičkim  kotlom  na drva  za  grijanje  potrošne  vode  i/ili  prostora bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 30% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu. Stupanj korisnog djelovanja mora biti najmanje je 85%.

Projekt 2: Poticanje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća:
·         Mjera 2.1.povećanje toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora
-          Ukupni troškovi za povećanje toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora na koeficijent prolaska  topline   U (W/m2K):
o   <0,25 za krov, strop i pod grijanog  prostora  (Ɵi>18 oC) prema  vanjskom  ili negrijanom  prostoru,
o   <0,40  za vanjski zid grijanog prostora,
o   <0,45  za pod prema tlu ukopane dijelove grijanog prostora,
bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.2.zamjena vanjske stolarije
-          Ukupni troškovi zamjene vanjske stolarije ovojnice grijanog prostora novom, koeficijenta prolaska topline U (W/m2K):
o    <1,6 za komplet i <1,1 za staklo,
bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 12.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.3.ugradnja kondezacijskog plinskog kotla
-          Ukupni troškovi opreme i ugradnje  kondenzacijskog plinskog kotla:   
o   Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A,
o   Razred energetske učinkovitosti na pripremi potrošne tople vode: A,
bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 35%  ukupnih prihvatljivih troškova ,odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.4.plinske apsorpcijske dizalice topline
Ukupni troškovi opreme i ugradnje  plinske apsorpcijske dizalice topline bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova, -          odnosno do maksimalnog iznosa od 30.000,00 kn po kućanstvu.
·         Mjera 2.5.mikro kogeneracijski/trigeneracijski sustavi električne snage do 10 kW
-          Ukupni troškovi opreme i ugradnje mikro kogeneracijskog/trigeneracijskog sustava bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova,odnosno do maksimalnog iznosa od 40.000,00 kn po kućanstvu.

C.   Troškovi projektne dokumentacije i priključka na plinski distribucijski sustav

Korisnicima Mjera 2.3, 2.4 i 2.5 priznaju se i troškovi projektne dokumentacije i priključka na plinski distribucijski sustav u iznosu do maksimalno 50% ukupno prihvatljivog troška, a ne više od 10.000,00 kuna.

Projekt 3: Poticanje smanjenja potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja javne rasvjete

Bespovratna sredstva, u iznosu od maksimalno 35% ukupnih prihvatljivih troškova, a ne više od 50.000,00 kuna po pojedinačnom korisniku (općini/gradu) za provedbu slijedećih aktivnosti:
-          izrada projektne dokumentacije,
-          modernizacija postojećih sustava (zamjena starih - neučinkovitih s novim -učinkovitijim žaruljama),
-          izgradnja nove javne rasvjete i
-          uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom.

4.  OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:
Pravo na dodjelu bespovratnih sredstava  Splitsko-dalmatinske županije za Projekte 1 i 2, mogu ostvariti Podnositelji prijava  koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
-      punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije,
-      objekt na koji se planira ugradnja sustava nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije,
-      objekt je u cijelosti ili na više od 50% bruto podne površine namijenjen za stanovanje, te građevinske površine manje od 600 m2 ,
-      Podnositelji prijave, vlasnik/suvlasnik objekta na kojeg se planira ugradnja sustava ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se planira ugradnja sustava,
-      Podnositelji prijave u posljednje 3 godine nije koristio bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije za projekte iz Programa sustavnog gospodarenja energijom,
-      Podnositelj prijave ima pisanu suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava na zajednički objekt

Uvjeti koje Podnositelj prijave mora udovoljavati kako bi ostvario bespovratna novčana sredstva Splitsko-dalmatinske županije za Projekt 3 su:
grad ili općina s područja Splitsko-dalmatinske županije, koji je na svom predstavničkom tijelu donio Program izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, te za isti u svom proračunu, sukladno svojim mogućnostima i potrebama programa, predvidjeli određena  financijska sredstva.

5.      DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA OBRADU ZAHTJEVA:
Podnositelji prijave za Projekte 1 i  Projekt  2  moraju uz prijavu priložiti slijedeću dokumentaciju:
-       potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje Prijave za
      sufinanciranje (Obrazac 1.1 – Projekt 1; Obrazac 2.1 – Projekt 2),
-       potpisanu Izjavu o osiguranju sredstava (Obrazac 1.2 – Projekt 1; Obrazac 2.2. – Projekt 2),
-       Ponudu ( sadrži: popis opreme za ugradnju, vrijednost opreme i vrijednost radova i dr.)
-       presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,
-    preslika vlasničkog lista za objekt, ne stariji od 6 mjeseci,
-       izvadak iz katastra (položajni nacrt objekta),
-       potpisanu Izjavu podnositelja prijave da je objekt u cijelosti ili na više od 50% bruto podne površine namijenjen za stanovanje
-       preslika pravomoćnog akta kojim je dopušteno građenje objekta u koji se ugrađuje sustav (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju) ili dokaz  da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,
-       potpisanu Izjavu podnositelja prijave da u posljednje 3 godine nije koristio bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije za aktivnosti iz javnog poziva Programa sustavnog gospodarenja energijom 
-       potpisanu Izjavu svih suvlasnika objekta o suglasnosti za ugradnju sustava na zajednički objekt
-    certifikat/e proizvođača o karakteristikama proizvoda (toplinska svojstva, stupanj djelovanja i    sl.)
-       preslika Zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova ,
-       preslika popunjenog i ovjerenog Jamstvenog lista,
-       Izvješće certifikatora o završnom energetskom pregledu,
-       preslik Energetskog certifikata.
-       preslika/e računa (mogu se dostaviti i naknadno po donošenju Odluke o Odabiru sukladno roku iz Ugovora o sufinaciranju),

Podnositelji prijave na javni poziv za Projekt 3 moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:
-       zahtjev s opisom postojećeg stanja,    
-       dokaz da je investicija planirana u proračunu  jedinice lokalne samouprave u godini raspisivanja javnog poziva,
-       dokaz – očitovanje o provedbi postupka izbora najpovoljnijega ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi,
-       dokaz o dobivenoj građevinskoj odnosno lokacijskoj dozvoli u slučajevima kada to  zakon nalaže,
-       ugovori s odabranim izvođačima radova i
-       račun za robu ili usluge                                                                                                                                                     

6.  KRITERIJI  ZA ODABIR  PROJEKATA:
U slučaju potrebe za rangiranjem, a sukladno raspoloživim Proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Programa, utvrditi će se rang-lista Prijava u padajućem nizu, na temelju ranijeg zaprimanja potpune Prijave.

7.      ROK,  NAČIN I MJESTO PREDAJE PROJEKATA:
Rok za podnošenje prijave je 60 (šezdeset) dana od dana objave Javnog poziva na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Projekti se predaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom predajom predstavnika ponuditelja u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu Programa sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021.
Domovinskog rata 2
SPLIT

Na omotnici treba biti vidljivo naznačeno "Program sustavno gospodarenje energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2018.-2021."

Prijave koje nisu potpune, koje su dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Tijekom postupka odobrenja bespovratnih sredstava Povjerenstvo može tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

8.  PRIHVAĆANJE PROJEKATA:
Svi podnositelji Projekata o rezultatima izbora za dodjelu bespovratnih sredstava biti će pisanim putem obaviješteni u primjerenom roku.

9. OSTALE INFORMACIJE
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv Podnositelj prijave daje odobrenje/privolu Splitsko-dalmatinskoj županiji kao voditelju obrade osobnih podataka, da osnovne podatke o Podnositelju prijave( ime i prezime, adresa, OIB,  mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj ) objavi na svojim mrežnim stranicama, a u svrhu provođenja ovog Javnog poziva, javne objave odluka i dostave obavijesti Podnositelju prijave kao i u svrhu promidžbe provođenja Programa .


 
Top