Adsense aerodrom Anatomija otoka Anči Fabijanović Anela Borčić ankete apartmani vis arheologija arhitektura baština BaVul bike video Biševo blog blogosfera boćanje Bogoljub Mitraković Boris Čargo Boško Budisavljević brodovi crkva crna kronika čestitke Češka vila dizajn Dobrila Cvitanović Dom starih don Ivica Huljev don Milan Šarić Don Paulin Draga Vojković Cepotova društvene mreže Dunja Bezjak ekologija estrada fešte film Firefly 8SE 4K flora fotografija fotomontaža galeb gastro generacije glazba Goran Mladineo grad grad-objave gradonačelniik gradonačelnik Gradsko vijeće Hajduk HEP HGG Vis HPD Hum Hrvati u svijetu Hrvatska Hrvatska zora humanitarne akcije humor HVIDR-a in memoriam Ivica Roki Ivo Radica Jakša Fiamengo jedrenje Joško Božanić Joško Repanić Kalambera kalendar kartanje kazalište kino književnost Komiža komunala košarka kriket Kućani kućni ljubimci kultura Kut laptop Acer Lavurat za poja likovna umjetnost limuni logo ljudi m/t Lastovo Mamma mia 2 Matica hrvatska medijski ponedjeljak Metković mladi Modra špilja more MUP najava događanja najave Natalia Borčić Nevio Marasović Nikola Kežić Nikša Sviličić NK NK VIS nogomet Norway obrazovanje oglašavanje oružje osmrtnice osobno OŠ Vis otoci otok otok Vis pčelarstvo Petra Kapor planinari ples Podšpilje poklod Pokret otoka polemike politika poljoprivreda pomorci posao povijest priroda promet promo Prostorni plan PROVISLO Ranko Marinković razgovor reportaža ribe Rodoslovlje Rogačić ronjenje Rukavac Siniša Brajčić Slavomir Raffanelli slider sobe Split sport Srebrna Srećko Marinković SŠ AMK stare kartoline Stipe Vojković svijet škola škrinjica Tihana Skerbić time lapse tradicija trajekti trčanje turizam udruga Svima urbanizam USA uvale veja Veljko Mratinić Brojne VERN' Vesna Bučić video video razglednica video vijesti vijesti vinogradarstvo Vis viški govor viški plivački maraton vjenčanja Vjerni Visu Vodovod i odvodnja vrijeme vrtić Vukovar zabava zanimljivosti zdravlje Zima na otoku Ženaglava životinje žutilo

Odluka o javnom redu i miru na području Grada VisaUz pozdrav onima čija djeca u vremenu od 14 - 17 sati "cvrkuću" ispod tuđih prozora, onima koji, nakon što se kafići zatvore i kušini pokupe, svoje poznanstvo s gazdom kafića ili konobarom pretvaraju u kreativne noćne razgovore na otvorenom, uz pivo i travu, onima koji se dirljivo, uz pjesmu, rastaju u četiri ujutro, onima... (Vi nastavite nabrajati!) *****    


Na temelju članka 19. stavak 1. točka 13. i članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 5/90, 30/90,
47/90 i 29/94), te članka 2. Prekršajnog zakona ("Narodne novine", br. 107/07) i članaka 33. i 97.
Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa" , br. 5/09) Gradsko vijeće Grada Visa na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 30. ožujka 2011. god., donosi

ODLUKU
o javnom redu i miru na području Grada Visa

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.
Ovom se Odlukom, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, određuju
prekršaji koji nisu predviđeni citiranim Zakonom, a s ciljem da se omoguće što povoljniji uvjeti za
život i rad građana Grada Visa.

Članak 2.
Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedopušten način remeti mir, rad ili
normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana
na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i dužnosti, vrijeđa moral,
ometa vršenje zakonitih mjera državnih tijela i službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i
imovine ili se na drugi način narušava javni red i mir građana.

II. JAVNI RED


Članak 3.
Pravne i fizičke osobe, te građani dužni su čuvati i pravilno koristiti javne površine i njihove
sastavne dijelove.
Zabranjeno je oštećivanje i onečišćivanje zidova, ograda, vrata, natpisa, stupova, klupa,
košarica za otpatke, te rasvjetnih, vodovodnih, telekomunikacijskih, sanitarnih i drugih uređaja i
njihovih dijelova.
Zabranjeno je trgati i uništavati cvijeće, ukrasno grmlje i drveće, kao i iznositi zemlju iz
parkova i šuma bez posebnog odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 4.
Nije dopušteno kretanje vozila po šetnjicama, nogostupima, obalnim putovima i parkovima,
osim vozila koja vrše dostavu, u vremenu koje odredi i po odobrenju nadležnog tijela Grada Visa.
Izuzetno se dopušta kretanje vozila po površinama označenim u prethodnom stavku kada se
određeni poslovi ne mogu obaviti na drugi način, a neophodni su radi otklanjanja opasnosti za
sigurnost ljudi i imovine (hitna pomoć, vatrogasci i sl.).

Članak 5.
Nije dopušteno javne površine upotrebljavati za šport i igru, ukoliko one nisu za tu svrhu
namijenjene.

Članak 6.
Zabranjeno je ostavljanje i čuvanje ambalaže na javnim površinama ispred poslovnih
prostorija.

Članak 7.
Zabranjeno je ležanje i spavanje na javnim mjestima, po klupama, u vozilima, na travnjacima,
u parkovima, šumama i drugim javnim površinama.

Članak 8.
Zabranjeno je kampiranje na cijelom području Grada Visa.

Članak 9.
Nije dopušteno oglašavanje i reklamiranje putem razglasnih uređaja s kopna i mora, bez
posebnog odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 10.
Nije dopušteno igranje i priređivanje hazardnih igara i igara na sreću na javnim površinama,
bez posebnog odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 11.
Nije dopušteno kretanje bez kupaćeg kostima izvan plaža koje su određene kao nudističke
plaže.
Zabranjeno je ulaženje u poslovne prostorije (trgovine, ugostiteljske objekte i dr.) u kupaćem
kostimu, osim u one koje su tako locirane da su namijenjene za pružanje usluga kupačima.

Članak 12.
Nije dopušteno na javnim površinama nuđenje, nagovaranje i prodaja usluga smještaja,
ishrane i turističkih izleta, osim ako za isto postoji pisano odobrenje nadležnog tijela Grada Visa.
Zabranjeno je na javnim površinama nuđenje na prodaju i prodaja raznih proizvoda bez
odobrenja nadležnog tijela Grada Visa.

Članak 13.
Zabranjeno je na ulicama i drugim javnim mjestima uznemiravanje građana prosjačenjem.
Članak 14.
Zabranjeno je korištenje pirotehničkih i drugih sredstava, kojima se može ugroziti sigurnost
ljudi i imovine, bez odobrenja nadležnog tijela.

Članak 15.
Nije dopušteno narušavati red na javnim mjestima gdje se okuplja ili u redu čeka veći broj
građana. Za održavanje reda iz prethodne odredbe dužne su skrbiti i osobe na čiju uslugu građani
čekaju.

Članak 16.
Zabranjeno je ometati zatvaranje prodavaonica i drugih oblika trgovine te ugostiteljskih
objekata u vrijeme koje je propisima o radnom vremenu određeno za njihovo zatvaranje.

Članak 17.
Za sportska, kulturna i druga događanja pri kojima se opterećuju javno prometne površine
više od uobičajenog (npr. biciklističke, motorističke, automobilske trke i sl.) mora se imati odobrenje
nadležnog tijela ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 18.
Prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova moraju se
poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja, zbog zaštite ljudi i imovine i
nesmetanog kretanja (ograđivanje, pokrivanje jama, stavljanje znakova upozorenja i sl.).
Predmeti i rastresiti materijal mora se odmah složiti i u najkraćem vremenskom roku ukloniti,
tako da se omogući nesmetano korištenje javne površine.
Korisnici su dužni odmah nakon upotrebe očistiti i urediti javnu površinu, te odstraniti sve
stvari i uspostaviti uredno prijašnje stanje, o svom trošku i bez posebnog poziva.
Ovlašćuje se nadležno tijelo Grada Visa da u slučaju neispunjenja obveza iz prethodnih stavki
ovog članka odnosno ne poduzimanja mjera sigurnosti i osiguranja zabrani korištenje javne površine.

Članak 19.
U dane blagdana i dane žalosti u Republici Hrvatskoj tijela državne uprave, lokalne
samouprave i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i trgovačka društva, trgovci
pojedinci, obrtnici i dr. pravne osobe dužne su na prikladan način istaknuti službenu zastavu
Republike Hrvatske.
Najkasnije u roku od 24 sata nakon prestanka razloga poradi kojeg su zastave istaknute, iste se
moraju ukloniti.


III. JAVNI MIR


Članak 20.
Građani koji obavljaju svoje privatne i službene poslove dužni su iste obavljati bez buke i bez
uznemiravanja ostalih građana u vremenu od 22:00 do 7:00 i od 14:00 do 17:00 sati.
U navedenom vremenu zabranjeno je građanima u stambenim objektima činiti buku iznad
dopuštene razine.

Članak 21.
Na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima zabranjeno je narušavanje mira pjevanjem,
sviranjem, vikom, galamom, uporabom razglasnih uređaja i drugih uređaja i stvari koje proizvode
buku tijekom cijele godine u vremenu od 24:00 do 7:00 i od 14:00 do 17:00 sati.
Iznimno ugostiteljski objekti iz skupine restorani, vrste:
- restoran, gostionica, zdravljak, slastičarnica, bistro, pizzeria i sl., i
ugostiteljski objekti iz skupine barovi, vrste:
- caffe bar, pivnica, buffet, konoba, krčma i sl.
mogu emitirati glazbu do 2:00 sata isključivo unutar prostorija objekta.

Članak 22.
Zabranjeno je za vrijeme održavanja političkih, kulturnih, sportskih i drugih priredbi ometanje
istih neumjesnim primjedbama, dobacivanjem, zviždanjem, namjernim guranjem i sličnim
neprimjerenim ponašanjem.
Organizatori su dužni prethodno izvršiti prijavak javnih skupova i priredbi nadležnoj
policijskoj postaji, te skrbiti da se osobe koje svojim namjernim ponašanjem ometaju nazočne
građane, odstrane sa skupa i priredbi.

Članak 23.
Zabranjeno je reproduciranje glazbe sa zvučnih kutija ili razglasnih uređaja na otvorenom,
osim ako za isto postoji pisano odobrenje nadležnog tijela Grada Visa.
Izvođenje glazbe i programa uživo na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima moguće je
samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela Grada Visa.
Ako bi izvođenje glazbe ili programa uživo grubo uznemirilo građane koji stanuju u
neposrednoj blizini, nadležno tijelo može zabraniti izvođenje glazbe ili programa uživo.
Zabrana ograničenja iz prethodnih stavaka ne odnosi se na javne kulturne i umjetničke
manifestacije koje se izvode u neprofitne svrhe, te kulturno–umjetnička događanja u okviru planiranih
programa nadležnih tijela.

Članak 24.
Za izvođenje glazbe ili programa uživo na javnim mjestima, organizatori su dužni izvršiti
prijavu javnog okupljanja sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o javnom okupljanju
("Narodne novine", br. 128/99, 90/05 i 150/05).

Članak 25.
Rukovanje predmetima kojima se stvara buka (kante, sanduci i sl.) treba se vršiti na način
kojim se ne remeti mir stanovništva.

Članak 26.
Zabranjeno je uključivati se u promet motornim vozilima s otvorenim ispušnikom.
Rukovanje i promet vozilima noću od 22:00 do 07:00 sati mora se vršiti pažljivo da se ne
remeti noćni mir i odmor građana.
Zabranjeno je tuljenje brodskih i automobilskih sirena u vremenu od 23:00 do 06:00 sati.
Ribarski, sportski, te njima slični brodovi koji u tom vremenu uplovljavaju ili isplovljavaju iz luke
moraju podesiti rad motora tako da buku svedu na najmanju moguću mjeru.
Plovnim objektima privezanim u uvali Sv. Jurja (od Stonce do Češke vile) zabranjeno je
loženje vatre i spremanje hrane na roštilju na obali, te rad brodskih motora i agregata u vremenu od
23:00 do 06:00 sati, osim u slučaju kada vrše manevar uplovljavanja ili isplovljavanja.


IV. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE


Članak 27.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije,
Policijska postaja Vis.


V. KAZNENE ODREDBE


Članak 28.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke počinitelj prekršaja fizička osoba kaznit će
kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke počinitelj prekršaja fizička osoba - obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kaznit će kaznom u iznosu od 2.000,00 do
5.000,00 kn.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke počinitelj prekršaja pravna osoba kaznit će
kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn.
Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja postupa protivno odredbama ove Odluke kaznit će se
kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Visa".


Klasa: 210-01/11-01/01                                                     Predsjednik Gradskog vijeća
Urbroj: 2190-01-01-11-1                                                          Grada Visa
Vis, 30. ožujka 2011. god.                                                  Marinko Zubčić, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADSKO VIJEĆE
[blogger][facebook]

ISSA-VIS-Kut

Obrazac za kontakt

Naziv

e-pošta *

Poruka *

Pokreće Blogger.